Liu Jun

Home / People / Faculty / Liu Jun
Go back to faculty list

Assistant Professor

Email: 
Website: https://people.sutd.edu.sg/~jun_liu/
Telephone: +65 6499 8895
Office #: 2.401.24
Pillar / Cluster: Information Systems Technology and Design
Research Areas:Artificial and Augmented Intelligence, Visual Computing, Data Science

Biography

Jun Liu received the PhD degree from Nanyang Technological University, the MSC degree from Fudan University, and the BEng degree from Central South University. His research interests include computer vision and artificial intelligence. His works have been published in premier computer vision journals and conferences, including TPAMI, CVPR, ICCV, and ECCV. He is listed in the top 2% scientists worldwide identified by Stanford University in 2021 and 2022. He is an Associate Editor of IEEE Transactions on Image Processing and IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science, and Area Chair of ICML, NeurIPS, ICLR, and WACV in 2022 and 2023.

Open Positions

I am currently looking for motivated PhD students, Research Assistants, and Visiting Students with strong interests in computer vision and machine learning. If interested, kindly contact me via email.

We are hiring Postdoc Fellows and Research Assistants.

Selected Recent Publications

For a full list of my publications, please see my Google Scholar Page.

 • Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu, Continual Semantic Segmentation with Automatic Memory Sample Selection, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 • Li Xu, Mark He Huang, Xindi Shang, Zehuan Yuan, Ying Sun, Jun Liu, Meta Compositional Referring Expression Segmentation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 • Tianjiao Li, Lin Geng Foo, Ping Hu, Xindi Shang, Hossein Rahmani, Zehuan Yuan, Jun Liu, Token Boosting for Robust Self-Supervised Visual Transformer Pre-training, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 • Lin Geng Foo, Tianjiao Li, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Jun Liu, Unified Pose Sequence Modeling, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 • Jia Gong, Lin Geng Foo, Zhipeng Fan, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Jun Liu, DiffPose: Toward More Reliable 3D Pose Estimation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 • Lin Geng Foo, Jia Gong, Zhipeng Fan, Jun Liu, System-status-aware Adaptive Network for Online Streaming Video Understanding, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 • Haoxuan Qu, Yujun Cai, Lin Geng Foo, Ajay Kumar, Jun Liu, A Characteristic Function-based Method for Bottom-up Human Pose Estimation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 • Qihao Zhao, Yangyu Huang, Wei Hu, Fan Zhang, Jun Liu, MixPro: Data Augmentation with MaskMix and Progressive Attention Labeling for Vision Transformer, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.
 • Jianhong Pan, Lin Geng Foo, Qichen Zheng, Zhipeng Fan, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Jun Liu, GradMDM: Adversarial Attack on Dynamic Networks, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023.
 • Zehua Sun, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Mohammed Bennamoun, Gang Wang, Jun Liu, Human Action Recognition from Various Data Modalities: A Review, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023.
 • Haoxuan Qu, Li Xu, Yujun Cai, Lin Geng Foo, Jun Liu, Heatmap Distribution Matching for Human Pose Estimation, Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022. (Spotlight Paper)
 • Jia Gong, Zhipeng Fan, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Jun Liu, Meta Agent Teaming Active Learning for Pose Estimation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022. (Oral)
 • Xun Long Ng, Kian Eng Ong, Qichen Zheng, Yun Ni, Si Yong Yeo, Jun Liu, Animal Kingdom: Animal Behavior Understanding in the Wild. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022. (Oral)
 • Li Xu, Haoxuan Qu, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Jun Liu, Meta Spatio-Temporal Debiasing for Video Scene Graph Generation, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 • Lin Geng Foo, Tianjiao Li, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Jun Liu, ERA: Expert Retrieval and Assembly for Early Action Prediction, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 • Haoxuan Qu, Yanchao Li, Lin Geng Foo, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Jun Liu, Improving the Reliability for Confidence Estimation, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 • Jianhong Pan, Qichen Zheng, Zhipeng Fan, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Jun Liu, GradAuto: Energy-oriented Attack on Dynamic Neural Networks, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 • Tianjiao Li, Lin Geng Foo, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Anran Wang, Jinghua Wang, Jun Liu, Dynamic Spatio-Temporal Specialization Learning for Fine-Grained Action Recognition, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 • Yunsheng Pang, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, James Bailey, Jun Liu, IGFormer: Interaction Graph Transformer for Skeleton-based Human Interaction Recognition, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 • Xiaotong Li, Yongxing Dai, Yixiao Ge, Jun Liu, Ying Shan, Ling-Yu Duan, Uncertainty Modeling for Out-of-Distribution Generalization, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022.
 • Yan Bai, Jun Liu, Yihang Lou, Ce Wang, Ling-Yu Duan, Disentangled Feature Learning Network and a Comprehensive Benchmark for Vehicle Re-Identification, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2022.
 • Zhipeng Fan, Jun Liu, Yao Wang, Motion Adaptive Pose Estimation from Compressed Videos, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.
 • Yujun Cai, Yiwei Wang, Yiheng Zhu, Tat-Jen Cham, Jianfei Cai, Junsong Yuan, Jun Liu, et al., A Unified 3D Human Motion Synthesis Model via Conditional Variational Auto-Encoder, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.
 • Siyuan Yang, Jun Liu, Shijian Lu, Meng Hwa Er, Alex C. Kot, Skeleton Cloud Colorization for Unsupervised 3D Action Representation Learning, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.
 • Yongxing Dai, Jun Liu, Yifan Sun, Zekun Tong, Chi Zhang, Lingyu Duan, IDM: Intermediate Domain Module for Domain Adaptive Person Re-ID, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. (Oral)
 • Henghui Ding, Hui Zhang, Jun Liu, Jiaxin Li, Zijian Feng, Xudong Jiang, Interaction via Bi-directional Graph of Semantic Region Affinity for Scene Parsing, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.
 • Tianjiao Li, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Rui En Ho, Henghui Ding, Jun Liu, Else-Net: Elastic Semantic Network for Action Recognition from Skeleton Data, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.
 • Li Xu, He Huang, Jun Liu, SUTD-TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning over Traffic Events, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 • Guoshun Nan, Rui Qiao, Yao Xiao, Jun Liu, Sicong Leng, Hao Zhang, Wei Lu, Interventional Video Grounding with Dual Contrastive Learning, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 • Tianjiao Li, Jun Liu, Wei Zhang, Yun Ni, Wenqian Wang, Zhiheng Li, UAV-Human: A Large Benchmark for Human Behavior Understanding with Unmanned Aerial Vehicles, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 • Yan Bai, Jile Jiao, Ce Wang, Jun Liu, Yihang Lou, Xuetao Feng, Lingyu Duan, Person30K: A Dual-Meta Generalization Network for Person Re-Identification, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 • Yongxing Dai, Xiaotong Li, Jun Liu, Zekun Tong, Lingyu Duan, Generalizable Person Re-identification with Relevance-aware Mixture of Experts, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.

Datasets and Resources

 • SUTD TrafficQA (traffic/video question answering/video reasoning)
 • UAV-Human (drone/action recognition/pose estimation/human ReID)
 • Animal Kingdom (animal action recognition/animal pose estimation/video grounding)

 

Research Interests

Computer Vision, Machine Learning, and Artificial Intelligence

Go back to faculty list